top of page
  • Writer's pictureKristina Lang

Do you believe in soulmates/Vjerujete li u srodne duše

Do you believe in soulmates?


You must have found yourself in conversations that touched on the term "soulmate" during your life. Right at the beginning of this article, I have to admit that until now, that is, until my mid-fifties, I never believed in the existence of soulmates. However, life brought me into some unusual state or situation that I started to wonder "My soulmate, maybe after all?"

That's when I decided to do a little research on the Internet and see what exactly is meant by the term "soulmate" and if perhaps there is such a thing, how do you recognize it?

At the very beginning, I came across the question "Do you believe in soulmates?" and readily clicked on answer b, which was in line with my long-lasting life attitude. To my amazement, some numbers started spinning and it turned out that only 9% of people who clicked on this questionnaire thought like me.


a) Yes, definitely! I think people can be perfectly matched for one another

b) Nah, that’s some fairy-tale lies


People’s opinions:

a) 91 %

b) 9 %


That's when I decided to find out more and of course I first looked for the definition, what does a soulmate mean?


A soulmate is a person with whom one has a feeling of deep or natural like affinity. This may involve similarity, love, romance, platonic relationships, comfort, intimacy, sexuality, sexual activity, spirituality, compatibility and trust. Source: Wikipedia


Yes, but what I was specifically interested in is what does soulmate mean in love? Here's what I found in response:


In current usage, "soulmate" usually refers to a romantic or platonic partner, with the implication of an exclusive lifelong bond. It commonly holds the connotation of being the strongest bond with another person that one can achieve.


So, they can have a soulmate even when the relationship is purely platonic. Then I asked myself if a soulmate is a lover?


They both deserve nothing but the best. I feel soulmates aren't necessarily lovers, they come in all shapes and forms. Soulmates show up in your life to shake it up, to teach you something important, and to help you grow. The bond you share is deeper than words could ever explain.


Then I read further and increasingly recognized my emotions towards one, maybe my soulmate. Someone mentioned the following signs by which you can question the existence of your soul mate.


Signs You've Found Your Soulmate:

1. You just know it.

2. They're your best friend.

3. You feel a sense of calm when around them.

4. You have extreme empathy for them.

5. You respect each other.

6. You balance each other out

7. You agree about the important things.

8. You share the same life goals.

9. You challenge each other.

10. You can totally be yourself.

11. You fight for the relationship.

12. You understand each other's emotional languages.

13. You're each other's biggest fans.

14. You feel each other's pain.

15. There's intense chemistry.

16. You're there for each other.

17. You're secure in the relationship.

18. You just want to be around each other.


After reading all this and a little more, I concluded that many of my friends were luckier than me in terms of soulmates and finding them. For example, my friend Bojana and her husband have been happily married since their early twenties. They have a truly happy marriage full of mutual love and common content that they share and complement to this day and do not falter. Unlike my Bojana, in my mid-fifties I am questioning myself. In this questioning, a wave of warmth and excitement overwhelms me at the thought of one person whom I call my soulmate in my mind. Well, I have now started to believe in that existence. Better late than never, right?


Love,

Kristina

Sunday, July 31st, 2022
Vjerujete li u srodne duše?


Sigurno ste se tokom života zatekli u razgovorima koji su se dotakli pojma “srodna duša”. Ja odmah na početku ovog članka moram priznati da do sada, dakle do svojih srednjih pedesetih, nikada nisam vjerovala u postojanje srodnih duša. Ipak, život me doveo u neko neobično stanje ili situaciju da sam se počela pitati “Moja srodna duša, možda ipak?”

Tu sam odlučila napraviti malo istraživanje na internetu i vidjeti što se to točno podrazumijeva pod pojmom srodne duše i ako možda ipak takovo što postoji, kako je prepoznati.

Na samom početku naišla sam na upitnik “Vjerujete li u srodne duše?” i spremno kliknula na odgovor b koji je bio u skladu sa mojim da sada životnim stavom. Na moje čuđenje, počele su se vrtiti nekakove brojke i ispalo je da svega 9 % ljudi koji su kliknuli na ovaj upitnik misli kao ja.


a) Da, definitivno! Mislim da se ljudi mogu savršeno uskladiti jedni s drugima

b) Ne, to su laži iz bajke


Mišljenja ljudi:

a) 91%

b) 9 %


Tu sam odlučila saznati više i naravno prvo sam potražila definciju, što znači srodna duša?


Srodna duša je osoba s kojom imate osjećaj duboke ili prirodne bliskosti. To može uključivati ​​sličnost, ljubav, romansu, platonske veze, udobnost, intimnost, seksualnost, seksualnu aktivnost, duhovnost, kompatibilnost i povjerenje. Izvor - Wikipedia


Da, ali ono što je mene specifično zanimalo jeste što znači srodna duša u ljubavi? Evo što sam pronašla kao odgovor:


U trenutnoj upotrebi, "srodna duša" obično se odnosi na romantičnog ili platonskog partnera, s implikacijom ekskluzivne doživotne veze. Obično ima konotaciju najjače veze s drugom osobom koju se može postići.


Dakle mogu imati srodnu dušu iako i kada je veza čisto platonska. Onda sam se zapitala je li srodna duša ljubavnik?


Oboje zaslužuju samo najbolje. Osjećam da srodne duše nisu nužno ljubavnici, dolaze u svim oblicima. Srodne duše se pojavljuju u vašem životu da ga prodrmaju, da vas nauče nečemu važnom i da vam pomognu da rastete. Veza koju dijelite dublja je nego što bi se riječima ikada moglo objasniti.


Potom sam čitala dalje i sve više prepoznavala svoje emocije prema jednoj, možda konačno mojoj srodnoj duši. Netko je naveo slijedeće znakove po kojima možete preispitati postojanje vaše srodne duše.


1. Vi to jednostavno znate.

2. Oni su vam najbolji prijatelji.

3. Osjećate smirenost kada ste u njihovoj blizini.

4. Imate izuzetnu empatiju prema njima.

5. Poštujete jedno drugo.

6. Uravnotežujete jedno drugo

7. Slažete se oko važnih stvari.

8. Dijelite iste životne ciljeve.

9. Izazivate jedno drugo.

10. Možete potpuno biti ono što jeste.

11. Borite se za vezu.

12. Razumijete međusobne emocionalne jezike.

13. Jedno drugome ste najveći obožavatelji.

14. Osjećate bol jedno drugoga.

15. Postoji intenzivna kemija.

16. Tu ste jedno za drugo.

17. Sigurni ste u vezi.

18. Samo želite biti jedno uz drugo.


Kad sam pročitala sve ovo i malo više, zaključila sam da su mnogi moji prijatelji bili sretniji od mene po pitanju srodnih duša i nalaženja iste. Na primjer moja prijateljica Bojana i njezin suprug su u sretnom braku od ranih dvadesetih. Oni imaju jedan istinski sretan brak pun međusobne ljubavi I zajedničkih sadržaja koje dijele i nadopunjuju sve do danas i ne posustaju. Za razliku od moje Bojane je se u svojim srednjim pedesetima preispitujem. U tom preispitivanju me preplavi val topline i uzbuđenja pri pomisli na jednu osobu koju u mislima nazivam svojom srodnom dušom. Eto, počela sam vjerovati u to postojanje. Bolje ikad nego nikad, zar ne?


S ljubavlju,

Kristina

Nedelja, 31. srpnja 2022.


110 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page